CE-merking av byggevarer - Sertifisering iht. NS-EN 1090-1

Vi ble den 20. juni 2014 utpekt som Teknisk kontrollorgan i henhold til byggevareforordningen (305/2011) for NS-EN 1090-1.  NS-EN 1090-1-standarden stiller krav til CE-merking ved produksjon av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som skal benyttes i bygningskonstruksjoner i Norge. Utpekingen er foretatt på bakgrunn av Direktoratet for Byggkvalitet sine retningslinjer for utpeking av Tekniske kontrollorgan.

Som Teknisk Kontrollorgan sertifiserer vi bedrifter som skal CE-merke lastbærende stålkomponenter produsert av stål eller aluminium (både som sveisede og ikke-sveisede deler). Komponentene kan CE-merkes individuelt eller som et byggesett. Produkter som er permanent innlemmet i bygningskonstruksjoner ble allerede introdusert gjennom byggevaredirektivet (CPD) i 1988. Dette ble senere vedtatt som en felles europeisk forordning (tvangskraftig lov), med virkning fra 2011. Overgangsperioden er nå over, og all lastbærende struktur skal nå CE-merkes.

Hvem berøres av forordningen?

CE-merking omfatter alle byggevarer eller byggesett som produseres og omsettes på markedet for permanent å inngå i et byggverk (der ytelsen påvirker byggverkets ytelse når det gjelder grunnleggende krav til byggverket). Kravene gjelder for de operasjoner som utføres av stålentreprenører i verksted, og berører stålverksteder, stålgrossister, stålentreprenører, deres oppdragsgivere og leveringskjeden (inkludert importører, distributører, konstruktører og de som spesifiserer, samt byggeledere).

Legg allikevel merke til at kravene ikke gjelder for maritime- og offshorekonstruksjoner.

Sertifiseringsprosessen frem mot CE-merking

For å kunne CE-merke egne produkter, må bedriften gjennomgå en sertifiseringsprosess. Prosessen består, enkelt forklart, av følgende:
• Evaluering av eget system (FPC- Factory production control)
• Revisjon utført av et Teknisk Kontrollorgan
• Godkjennelse og utstedelse av sertifikat

Evaluering av eget system

Dere mottar et egenerklæringsskjema, som returneres og evalueres av oss før revisjonsdato settes. Skjemaet danner grunnlaget for påfølgende revisjon og må fylles ut før første gangs sertifisering.

Revisjon

Vi foretar en full revisjon av bedriftens system opp mot NS-EN 1090-1. Revisjonsplan oversendes ca 2 uker før revisjonen. I de fleste tilfeller er det aktuelt å foreta revisjonen på kundens lokasjon(er) for at vi visuelt kan sjekke at ting er slik det hevdes. Revisjonen gjennomføres gjennom intervjuer med nøkkelpersonell og befaring/inspeksjon. Revisjonsrapport skrives/leveres siste revisjonsdag.

Rapporten inneholder, hvis det trengs utbedringer, en liste over systemets avvik fra standarden. Frist for iverksettelse av tiltak avtales og noteres i rapporten. Normalt gis det maksimum 3 måneders frist for lukking av avvik. Ut over dette innvilges det, ved ikke godkjenning av innsendte korrigerende tiltak, 1 måned (maksimum 6 måneder totalt).

Godkjennelse og utstedelse av sertifikat

Etter revisjonen foretar vi en innstilling for å innvilge, opprettholde eller utvide bedriftens sertifikat i henhold til kravene i NS-EN 1090.

Dette kan, i gitte tilfeller, også bety reduksjon i omfang, suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikatet. Skulle vi se at bedriften ikke vil klare å oppnå sertifisering etter lukking av avvik, kan vi også nekte sertifisering/re-sertifisering. I så tilfeller vil vi også varsle andre Tekniske Kontrollorgan om dette. Fremgangsmåte for eventuelle klager eller anker beskrives i egen rubrikk på høyre side.

Først når sertifikatet er utstedt, vil bedriften kunne foreta ytelsesdeklarering og CE-merking i henhold til NS-EN 1090-1. Som sertifisert bedrift plikter man:

  • Å opptre ryddig i forhold til bruk av sertifikatet
  • Å ikke bidra til å så tvil om ordningen eller sertifiseringsorganet sin upartiskhet
  • CE-merker som påføres produktet skal blant annet inneholde identifikasjonsnummeret til sertifiseringsorganet, samt sertifikatnummeret
  • Regelmessig fornye sitt sertifikat
  • Meddele sertifiseringsorganet ved endringer av som påvirker sertifikatets gyldighet

Misbruk av ordningen vil kunne føre til suspensjon eller tilbaketrekning av sertifikatet. Utfyllende informasjon finnes i NS-EN 1090-1.

Vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerke

Bedrifter som er sertifisert kan fritt markedsføre seg som sertifisert, såfremt vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerket oppfylles og markedsføringen begrenses til nivået på sertifiseringen. Vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerker sendes bedriften sammen med sertifikatet ved utsendelse.

Hva koster det?

Pris for sertifisering gis på forespørsel. Ved resertifisering, tilfaller det et resertifiseringsgebyr. Pris vil være avhengig av bedriftens størrelse.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Som Teknisk kontrollorgan følger vi reglene som er nedfelt i NS-EN 1090-1, og oppbevarer påkrevd og relevant informasjon om sertifiserte bedrifter og produkter. Norske myndigheter gis alle opplysninger om den sertifiserte enheten, når dette etterspørres. I slike tilfeller vil kunden bli informert. På anmodning, vil vi også opplyse om gyldigheten på enhetens sertifisering. På anmodning, vil vi opplyse om gyldigheten på enhetens sertifisering.

Ønsker du mer informasjon?

For ytterligere informasjon om rettigheter, plikter eller betingelser, ta kontakt med oss.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.